คู่มือประชาชน

หมายเหตุ คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างรออนุมัติจาก ก.พ.ร.

  • เครื่องมือแพทย์ สสจ
  • เครื่องสำอาง
  • แพทย์แผนไทย
  • ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2
  • วัตถุอันตราย
  • สถานพยาบาล
  • สำนักยา
  • อาหาร

 

 การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

 การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 กรณีไม่ตรวจสถานที่

 การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3กรณีตรวจสถานที่

 การขอใบแทนใบรับแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

 การขอใบแทนใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1

 การขอใบแทนใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3

 การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3

 การแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

 การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1

 การต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

 การต่ออายุใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3

 

 การขออนุญาตการประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก

 การขอต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก

 การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก

 การขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการคลินิก

 การขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลินิก

 การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก

 การแสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก กรณีผู้รับอนุญาตตาย

 การแจ้งเลิกคลินิก

 การชำระค่าธรรมเนียมคลินิก

 การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก

 การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก

 การโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก

 การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิกการขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาล

 การขอใบรับแจ้งสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541

 การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย(กรณีรายใหม่และกรณีรายต่ออายุ)

 

 การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน

 การขออนุญาตโฆษณาขายยาทางสื่อทั่วไป

 การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ

 การขออนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน

 การออกใบแทนใบสำคัญขึ้นทะเบียนตำรับยา

 การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์

 การขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณที่เป็นยาสมุนไพรเดี่ยวหรือตำรับยาหม่อง

 การขออนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร

 การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยาแผนโบราณและยาพัฒนาจากสมุนไพรที่พิจารณาโดยเจ้าหน้าที่

 การขออนุญาตผลิต ขาย นำหรือสั่ง ยาแผนโบราณ

 การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย ซึ่งยาเสพติด

 การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย ขายนอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์ 3,4

 การขอใบแทน แก้ไขเปลี่ยนแปลงในใบอนุญาตด้านยา ยาเสพติดให้โทษประเภท 3และวัตถุออกฤทธิ์ 3,4

 การขอต่ออายุใบอนุญาตด้านยา ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 วัตถุออกฤทธ์ 3,4

 

 การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน

 การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน

 การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)

 การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร

 การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร

 การขอย้ายสถานที่ผลิต สถานที่เก็บอาหาร กรณีเข้าข่ายโรงงาน

 การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)

 การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต) ได้แก่ การขอเพิ่ม-ลดบริเวณหรืออาคารผลิตและสถานที่เก็บ การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผน

 การขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร

 การขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอเพิ่มประเภทอาหาร

 การขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอใบแทนใบอนุญาตฯ

 การขอย้ายสถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและสถานที่เก็บอาหาร

 การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการที่รับอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร

 การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภท นมโค , นมปรุงแต่ง, นมเปรี้ยว , ผลิตภัณฑ์ของนม , ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และ อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

 การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์ ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร

 การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอื่นที่นอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะ, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

 การอนุญาตโฆษณาอาหาร