ข้อมูลประชากร จังหวัดนครนายก ปี 2564

ใช้ประกอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
90 หมู่ 7 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก 26000โทร.037-386388 - 90 โทรสาร 037 -386

By นายจิรยุทธ  พวงพยอม นักวิชาการคอมพิวเตอร์