สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
Timeline ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19


ผู้ป่วยรายที่
สัญชาติ เพศ อายุ ตำบล
อำเภอ
วันที่เข้ารับการรักษา รายละเอียด
(0764)  ไทย หญิง 55 (ปี) เขาเพิ่ม บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0763)  ไทย หญิง 23 (ปี) บ้านพริก บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0762)  ไทย ชาย 57 (ปี) บ้านพริก บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0761)  ไทย หญิง 42 (ปี) บ้านพริก บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0760)  ไทย ชาย 27 (ปี) บ้านนา บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0759)  ไทย ชาย 0.1 (ปี) บ้านนา บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0758)  ไทย หญิง 23 (ปี) บ้านพริก บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0757)  ไทย หญิง 10 (ปี) ทองหลาง บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0756)  ไทย หญิง 49 (ปี) บ้านพริก บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0755)  ไทย หญิง 57 (ปี) ป่าขะ บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0754)  ไทย ชาย 46 (ปี) บ้านป่า แก่งคอย 0000-00-00 รายละเอียด
(0753)  ไทย หญิง 34 (ปี) ศรีกะอาง บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0752)  ไทย หญิง 23 (ปี) ป่าขะ บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0751)  ไทย ชาย 30 (ปี) พิกุลออก บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0750)  ไทย ชาย 2 (ปี) บ้านพร้าว บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0749)  ไทย ชาย 15 (ปี) เกาะหวาย ปากพลี 0000-00-00 รายละเอียด
(0748)  ไทย ชาย 65 (ปี) ศรีกะอาง บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0747)  ไทย ชาย 59 (ปี) บ้านนา บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0746)  ไทย หญิง 73 (ปี) พิกุลออก บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0745)  ไทย ชาย 54 (ปี) บ้านนา บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0744)  ไทย ชาย 50 (ปี) นครนายก เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0743)  ไทย ชาย 36 (ปี) บ้านพริก บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0742)  ไทย ชาย 25 (ปี) ศรีกะอาง บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0741)  ไทย ชาย 26 (ปี) บ้านนา บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0740)  ไทย ชาย 75 (ปี) พิกุลออก บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0739)  ไทย หญิง 48 (ปี) บ้านนา บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0738)  ไทย หญิง 21 (ปี) บ้านนา บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0737)  ไทย หญิง 26 (ปี) นครนายก เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0736)  ไทย หญิง 36 (ปี) วังกระโจม เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0735)  ไทย หญิง 37 (ปี) ท่าช้าง เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0734)  ไทย หญิง 28 (ปี) นครนายก เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0733)  ไทย ชาย 39 (ปี) ศรีจุฬา เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0732)  ไทย ชาย 4 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0731)  ไทย หญิง 26 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0730)  ไทย ชาย 36 (ปี) วังกระโจม เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0729)  ไทย หญิง 46 (ปี) ดงละคร เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0728)  ไทย ชาย 30 (ปี) บ้านใหญ่ เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0727)  ไทย หญิง 31 (ปี) ดอนยอ เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0726)  ไทย หญิง 49 (ปี) นครนายก เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0725)  ไทย หญิง 18 (ปี) นครนายก เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0724)  ไทย ชาย 28 (ปี) บ้านใหญ่ เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0723)  ไทย ชาย 38 (ปี) บ้านใหญ่ เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0722)  ไทย หญิง 33 (ปี) ดอนยอ เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0721)  ไทย หญิง 29 (ปี) ดอนยอ เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0720)  ไทย หญิง 29 (ปี) นครนายก เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0719)  ไทย หญิง 36 (ปี) นครนายก เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0718)  ไทย หญิง 16 (ปี) ทรายมูล องครักษ์ 0000-00-00 รายละเอียด
(0717)  พม่า ชาย 41 (ปี) องครักษ์ องครักษ์ 0000-00-00 รายละเอียด
(0716)  ไทย หญิง 62 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0715)  ไทย ชาย 42 (ปี) บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี 0000-00-00 รายละเอียด
(0714)  ไทย หญิง 82 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 0000-00-00 รายละเอียด
(0713)  ไทย หญิง 35 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 0000-00-00 รายละเอียด
(0712)  ไทย หญิง 10 (ปี) นครนายก เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0711)  ไทย หญิง 12 (ปี) นครนายก เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0710)  ไทย ชาย 12 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 0000-00-00 รายละเอียด
(0709)  ไทย ชาย 47 (ปี) นครนายก เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0708)  ไทย ชาย 12 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 0000-00-00 รายละเอียด
(0707)  ไทย ชาย 5 (ปี) ดอนยอ เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0706)  ไทย ชาย 59 (ปี) สาริกา เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0705)  ไทย หญิง 58 (ปี) สาริกา เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0704)  ไทย หญิง 22 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0703)  ไทย ชาย 53 (ปี) นครนายก เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0702)  ไทย ชาย 15 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 0000-00-00 รายละเอียด
(0701)  ไทย หญิง 51 (ปี) บ้านนา บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0700)  ไทย หญิง 19 (ปี) เขาเพิ่ม บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0699)  ไทย หญิง 40 (ปี) พระอาจารย์ องครักษ์ 0000-00-00 รายละเอียด
(0698)  ไทย ชาย 18 (ปี) โพธิ์แทน องครักษ์ 0000-00-00 รายละเอียด
(0697)  ไทย ชาย 53 (ปี) นครนายก เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0696)  ไทย หญิง 30 (ปี) บ้านพริก บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0695)  ไทย หญิง 31 (ปี) บ้านพริก บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0694)  ไทย ชาย 29 (ปี) ป่าขะ บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0693)  ไทย หญิง 49 (ปี) นครนายก เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0692)  ไทย หญิง 25 (ปี) นครนายก เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0691)  ไทย หญิง 32 (ปี) ศรีกะอาง บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0690)  ไทย ชาย 18 (ปี) ดอนยอ เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0689)  ไทย ชาย 31 (ปี) บ้านพริก บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0688)  ไทย ชาย 3 (ปี) บ้านพริก บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0687)  ไทย ชาย 1 (ปี) บ้านพริก บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0686)  ไทย หญิง 63 (ปี) บ้านพริก บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0685)  ไทย ชาย 44 (ปี) บ้านลำ วิหารแดง 0000-00-00 รายละเอียด
(0684)  ไทย หญิง 47 (ปี) นครนายก เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0683)  ไทย หญิง 22 (ปี) บ้านใหญ่ เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0682)  ไทย หญิง 35 (ปี) บางพูน เมือง 0000-00-00 รายละเอียด
(0681)  ไทย หญิง 46 (ปี) วังกระโจม เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0680)  ไทย หญิง 28 (ปี) บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี 0000-00-00 รายละเอียด
(0679)  ไทย ชาย 13 (ปี) บ้านนา บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0678)  ไทย หญิง 5 (ปี) เขาเพิ่ม บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0677)  ไทย หญิง 24 (ปี) บ้านพริก บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0676)  ไทย หญิง 2 (ปี) ชุมพล องครักษ์ 0000-00-00 รายละเอียด
(0675)  ไทย หญิง 31 (ปี) ชุมพล องครักษ์ 0000-00-00 รายละเอียด
(0674)  ไทย ชาย 48 (ปี) ดอนยอ เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0673)  ไทย ชาย 6 (ปี) ดอนยอ เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0672)  ไทย หญิง 32 (ปี) ดอนยอ เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0671)  ไทย หญิง 52 (ปี) ดอนยอ เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0670)  ไทย ชาย 10 (ปี) ดอนยอ เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0669)  ไทย ชาย 35 (ปี) บ้านพร้าว บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0668)  ไทย หญิง 69 (ปี) พิกุลออก บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0667)  ไทย หญิง 44 (ปี) ศรีกะอาง บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0666)  ไทย ชาย 41 (ปี) ศรีกะอาง บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0665)  ไทย หญิง 37 (ปี) ศรีกะอาง บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0664)  ไทย หญิง 28 (ปี) เขาเพิ่ม บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0663)  ไทย ชาย 25 (ปี) บ้านนา บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0662)  ไทย หญิง 22 (ปี) บ้านนา บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0661)  ไทย หญิง 11 (ปี) ศรีกะอาง บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0660)  ไทย หญิง 7 (ปี) คลอง 4 ลำลูกกา 0000-00-00 รายละเอียด
(0659)  ไทย ชาย 35 (ปี) พิกุลออก บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0658)  ไทย ชาย 20 (ปี) บ้านพร้าว บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0657)  ไทย ชาย 60 (ปี) บ้านพริก บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0656)  ไทย หญิง 0.11 (ปี) บ้านพริก บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0655)  ไทย หญิง 3 (ปี) บ้านพริก บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0654)  ไทย หญิง 59 (ปี) บ้านพริก บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0653)  ไทย ชาย 24 (ปี) บ้านพริก บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0652)  ไทย หญิง 27 (ปี) เขาเพิ่ม บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0651)  ไทย หญิง 23 (ปี) ชุมพล องครักษ์ 0000-00-00 รายละเอียด
(0650)  ไทย ชาย 21 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 0000-00-00 รายละเอียด
(0649)  ไทย ชาย 65 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 0000-00-00 รายละเอียด
(0648)  ไทย หญิง 57 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 0000-00-00 รายละเอียด
(0647)  ไทย ชาย 34 (ปี) ศรีกะอาง บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0646)  ไทย ชาย 46 (ปี) ศรีกะอาง บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0645)  ไทย หญิง 55 (ปี) เขาเพิ่ม บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0644)  ไทย หญิง 25 (ปี) เขาเพิ่ม บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0643)  ไทย หญิง 62 (ปี) เขาเพิ่ม บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0642)  ไทย หญิง 60 (ปี) เขาเพิ่ม บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0641)  ไทย ชาย 44 (ปี) เขาเพิ่ม บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0640)  ไทย ชาย 8 (ปี) ศรีกะอาง บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0639)  ไทย ชาย 8 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 0000-00-00 รายละเอียด
(0638)  ไทย หญิง 35 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 0000-00-00 รายละเอียด
(0637)  ไทย ชาย 12 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 0000-00-00 รายละเอียด
(0636)  ไทย หญิง 74 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 0000-00-00 รายละเอียด
(0635)  ไทย หญิง 0.9 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 0000-00-00 รายละเอียด
(0634)  ไทย ชาย 2 (ปี) ชุมพล องครักษ์ 0000-00-00 รายละเอียด
(0633)  ไทย หญิง 28 (ปี) ชุมพล องครักษ์ 0000-00-00 รายละเอียด
(0632)  ไทย หญิง 49 (ปี) ชุมพล องครักษ์ 0000-00-00 รายละเอียด
(0631)  ไทย หญิง 51 (ปี) บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี 0000-00-00 รายละเอียด
(0630)  ไทย หญิง 22 (ปี) บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี 0000-00-00 รายละเอียด
(0629)  ไทย หญิง 22 (ปี) องครักษ์ องครักษ์ 0000-00-00 รายละเอียด
(0628)  ไทย ชาย 35 (ปี) ทรายมูล องครักษ์ 0000-00-00 รายละเอียด
(0627)  ไทย หญิง 39 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0626)  ไทย หญิง 32 (ปี) ดอนยอ เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0625)  ไทย ชาย 51 (ปี) เขาพระ เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0624)  ไทย ชาย 18 (ปี) เขาพระ เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0623)  ไทย ชาย 67 (ปี) ท่าทราย เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0622)  ไทย ชาย 22 (ปี) ดอนยอ เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0621)  ไทย หญิง 25 (ปี) ศรีจุฬา เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0620)  ไทย หญิง 38 (ปี) ทรายมูล องครักษ์ 0000-00-00 รายละเอียด
(0619)  ไทย หญิง 5 (ปี) บางลูกเสือ องครักษ์ 0000-00-00 รายละเอียด
(0618)  ลาว ชาย 35 (ปี) หินตั้ง เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0617)  ไทย หญิง 59 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0616)  ไทย หญิง 28 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0615)  ไทย หญิง 48 (ปี) สาริกา เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0614)  ไทย ชาย 54 (ปี) ดงละคร เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0613)  ไทย ชาย 51 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0612)  ไทย หญิง 53 (ปี) นครนายก เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0611)  ไทย ชาย 15 (ปี) นครนายก เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0610)  ไทย หญิง 52 (ปี) นครนายก เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0609)  ไทย หญิง 35 (ปี) ท่าเรือ ปากพลี 0000-00-00 รายละเอียด
(0608)  ไทย หญิง 48 (ปี) นาหินลาด ปากพลี 0000-00-00 รายละเอียด
(0607)  ไทย ชาย 26 (ปี) หนองแสง ปากพลี 0000-00-00 รายละเอียด
(0606)  ไทย ชาย 69 (ปี) นครนายก เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0605)  ไทย ชาย 10 (ปี) นครนายก เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0604)  ไทย หญิง 13 (ปี) นครนายก เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0603)  ไทย ชาย 44 (ปี) นครนายก เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0602)  ไทย หญิง 47 (ปี) นครนายก เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0601)  ไทย ชาย 27 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0600)  ไทย ชาย 30 (ปี) วังกระโจม เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0599)  ไทย ชาย 24 (ปี) ศรีนาวา เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0598)  ไทย หญิง 30 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 0000-00-00 รายละเอียด
(0597)  ไทย ชาย 25 (ปี) สุรศักดิ์ ศรีราชา 0000-00-00 รายละเอียด
(0596)  ไทย ชาย 10 (ปี) คลองใหญ่ องครักษ์ 0000-00-00 รายละเอียด
(0595)  ไทย หญิง 18 (ปี) คลองใหญ่ องครักษ์ 0000-00-00 รายละเอียด
(0594)  ไทย หญิง 10 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 0000-00-00 รายละเอียด
(0593)  ไทย หญิง 27 (ปี) สาริกา เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0592)  ไทย หญิง 24 (ปี) สาริกา เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0591)  ไทย ชาย 27 (ปี) สาริกา เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0590)  ไทย ชาย 6 (ปี) สาริกา เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0589)  ไทย ชาย 26 (ปี) สาริกา เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0588)  ไทย หญิง 25 (ปี) ศรีกะอาง บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0587)  ไทย ชาย 25 (ปี) ศรีกระอาง บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0586)  ไทย หญิง 34 (ปี) ศรีกระอาง บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0585)  ไทย หญิง 14 (ปี) ชุมพล องครักษ์ 0000-00-00 รายละเอียด
(0584)  ไทย หญิง 10 (ปี) ชุมพล องครักษ์ 0000-00-00 รายละเอียด
(0583)  ไทย ชาย 25 (ปี) บ้านนา บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0582)  ไทย หญิง 30 (ปี) เขาเพิ่ม บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0581)  ไทย ชาย 34 (ปี) เขาเพิ่ม บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0580)  ไทย หญิง 23 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 0000-00-00 รายละเอียด
(0579)  ไทย ชาย 13 (ปี) ลำผักกูด ธัญบุรี 0000-00-00 รายละเอียด
(0578)  ไทย ชาย 20 (ปี) บึงสนั่น ธัญบุรี 0000-00-00 รายละเอียด
(0577)  ไทย ชาย 56 (ปี) วังกระโจม เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0576)  ไทย ชาย 57 (ปี) นครนายก เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0575)  ไทย ชาย 50 (ปี) นครนายก เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0574)  ไทย หญิง 20 (ปี) นครนายก เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0573)  ไทย หญิง 30 (ปี) บ้านพร้าว บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0572)  ไทย หญิง 30 (ปี) บ้านพริก บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0571)  ลาว หญิง 28 (ปี) หินตั้ง เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0570)  ไทย ชาย 23 (ปี) ดงละคร เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0569)  ไทย หญิง 51 (ปี) เขาพระ เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0568)  ไทย หญิง 27 (ปี) วังกระโจม เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0567)  ไทย ชาย 44 (ปี) องครักษ์ องครักษ์ 0000-00-00 รายละเอียด
(0566)  ไทย ชาย 50 (ปี) องครักษ์ องครักษ์ 0000-00-00 รายละเอียด
(0565)  ไทย หญิง 66 (ปี) องครักษ์ องครักษ์ 0000-00-00 รายละเอียด
(0564)  ไทย หญิง 42 (ปี) องครักษ์ องครักษ์ 0000-00-00 รายละเอียด
(0563)  ไทย หญิง 28 (ปี) หนองแสง ปากพลี 0000-00-00 รายละเอียด
(0562)  ไทย หญิง 37 (ปี) คลองใหญ่ องครักษ์ 0000-00-00 รายละเอียด
(0561)  ไทย หญิง 10 (ปี) บ้านพริก บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0560)  ไทย ชาย 6 (ปี) บ้านพริก บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0559)  ไทย ชาย 25 (ปี) ศรีกะอาง บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0558)  ไทย ชาย 58 (ปี) ศรีกะอาง บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0557)  ไทย หญิง 29 (ปี) เขาเพิ่ม บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0556)  ไทย หญิง 49 (ปี) คลองใหญ่ องครักษ์ 0000-00-00 รายละเอียด
(0555)  ไทย ชาย 40 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0554)  ไทย ชาย 28 (ปี) หินตั้ง เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0553)  ไทย ชาย 34 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0552)  ไทย หญิง 38 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0551)  ไทย หญิง 38 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0550)  ไทย หญิง 69 (ปี) ดอนยอ เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0549)  ไทย หญิง 68 (ปี) ดงละคร เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0548)  ไทย ชาย 33 (ปี) บ้านพริก บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0547)  ไทย หญิง 13 (ปี) บ้านพริก บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0546)  ไทย ชาย 37 (ปี) บ้านพริก บ้านนา 0000-00-00 รายละเอียด
(0545)  ไทย ชาย 59 (ปี) นครนายก เมืองนครนายก 0000-00-00 รายละเอียด
(0544)  ไทย หญิง 44 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-06-28 รายละเอียด
(0543)  ไทย ชาย 4 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-06-28 รายละเอียด
(0542)  ไทย ชาย 0.11 (ปี) บ้านพริก บ้านนา 2021-06-28 รายละเอียด
(0541)  ไทย หญิง 27 (ปี) บ้านพริก บ้านนา 2021-06-28 รายละเอียด
(0540)  ไทย ชาย 29 (ปี) บ้านพริก บ้านนา 2021-06-28 รายละเอียด
(0539)  ไทย หญิง 74 (ปี) ศรีกะอาง บ้านนา 2021-06-28 รายละเอียด
(0538)  ไทย ชาย 63 (ปี) ศรีกะอาง บ้านนา 2021-06-28 รายละเอียด
(0537)  ไทย หญิง 16 (ปี) ศรีกะอาง บ้านนา 2021-06-28 รายละเอียด
(0536)  ไทย ชาย 44 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-28 รายละเอียด
(0535)  ไทย หญิง 71 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-28 รายละเอียด
(0534)  ไทย หญิง 39 (ปี) บึงคำพร้อย ลำลูกกา 2021-06-24 รายละเอียด
(0533)  ไทย ชาย 42 (ปี) บึงคำพร้อย ลำลูกกา 2021-06-24 รายละเอียด
(0532)  ไทย ชาย 52 (ปี) บ้านพริก บ้านนา 2021-06-26 รายละเอียด
(0531)  ไทย ชาย 16 (ปี) นครนายก เมืองนครนายก 2021-06-26 รายละเอียด
(0530)  ไทย หญิง 50 (ปี) พิกุลออก บ้านนา 2021-06-25 รายละเอียด
(0529)  ไทย หญิง 8 (ปี) คลองใหญ่ องครักษ์ 2021-06-24 รายละเอียด
(0528)  ไทย หญิง 47 (ปี) คลองใหญ่ องครักษ์ 2021-06-24 รายละเอียด
(0527)  ไทย ชาย 37 (ปี) บ้านใหญ่ เมืองนครนายก 2021-06-27 รายละเอียด
(0526)  ไทย หญิง 9 (ปี) วังกระโจม เมืองนครนายก 2021-06-26 รายละเอียด
(0525)  ไทย หญิง 39 (ปี) วังกระโจม เมืองนครนายก 2021-06-26 รายละเอียด
(0524)  ไทย ชาย 67 (ปี) ท่าช้าง เมืองนครนายก 2021-06-25 รายละเอียด
(0523)  ไทย หญิง 66 (ปี) ท่าช้าง เมืองนครนายก 2021-06-25 รายละเอียด
(0522)  ไทย หญิง 34 (ปี) บ้านพริก บ้านนา 2021-06-25 รายละเอียด
(0521)  ไทย หญิง 29 (ปี) ศรีกระอาง บ้านนา 2021-06-26 รายละเอียด
(0520)  ไทย ชาย 69 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-26 รายละเอียด
(0519)  ไทย ชาย 17 (ปี) คลองใหญ่ องครักษ์ 2021-06-26 รายละเอียด
(0518)  ไทย ชาย 39 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 2021-06-27 รายละเอียด
(0517)  ไทย หญิง 20 (ปี) เขาพระ เมืองนครนายก 2021-06-27 รายละเอียด
(0516)  ไทย ชาย 56 (ปี) ดอนยอ เมืองนครนายก 2021-06-26 รายละเอียด
(0515)  ไทย ชาย 23 (ปี) ลำผักกูด ธัญบุรี 2021-06-25 รายละเอียด
(0514)  ไทย ชาย 39 (ปี) องครักษ์ องครักษ์ 2021-06-24 รายละเอียด
(0513)  ไทย หญิง 31 (ปี) ลำผักกูด ธัญบุรี 2021-06-24 รายละเอียด
(0512)  ไทย หญิง 46 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-06-26 รายละเอียด
(0511)  ไทย ชาย 2 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-06-26 รายละเอียด
(0510)  ไทย หญิง 19 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-06-26 รายละเอียด
(0509)  ไทย ชาย 2 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-06-26 รายละเอียด
(0508)  ไทย ชาย 8 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-06-26 รายละเอียด
(0507)  ไทย หญิง 35 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-06-26 รายละเอียด
(0506)  ไทย ชาย 12 (ปี) บึงสนั่น ธัญบุรี 2021-06-24 รายละเอียด
(0505)  ไทย ชาย 40 (ปี) บึงสนั่น ธัญบุรี 2021-06-24 รายละเอียด
(0504)  ไทย หญิง 68 (ปี) บึงชำอ้อ หนองเสือ 2021-06-24 รายละเอียด
(0503)  ไทย หญิง 50 (ปี) บึงคำพร้อย ลำลูกกา 2021-06-25 รายละเอียด
(0502)  ไทย ชาย 29 (ปี) บึงสนั่น ธัญบุรี 2021-06-24 รายละเอียด
(0501)  ไทย ชาย 64 (ปี) ลำผักกูด ธัญบุรี 2021-06-21 รายละเอียด
(0500)  ไทย ชาย 44 (ปี) นครนายก เมืองนครนายก 2021-06-24 รายละเอียด
(0499)  ไทย ชาย 35 (ปี) คลองใหญ่ องครักษ์ 2021-06-25 รายละเอียด
(0498)  ไทย ชาย 13 (ปี) คลองใหญ่ องครักษ์ 2021-06-25 รายละเอียด
(0497)  ไทย หญิง 33 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-06-25 รายละเอียด
(0496)  ไทย ชาย 50 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-06-25 รายละเอียด
(0495)  ไทย ชาย 49 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-06-25 รายละเอียด
(0494)  ไทย หญิง 50 (ปี) ทรายมูล องครักษ์ 2021-06-25 รายละเอียด
(0493)  ไทย ชาย 73 (ปี) ศรีนาวา เมืองนครนายก 2021-06-24 รายละเอียด
(0492)  ไทย ชาย 72 (ปี) เขาพระ เมืองนครนายก 2021-06-24 รายละเอียด
(0491)  ไทย ชาย 49 (ปี) บ้านใหญ่ เมืองนครนายก 2021-06-25 รายละเอียด
(0490)  ไทย หญิง 53 (ปี) ดอนยอ เมืองนครนายก 2021-06-24 รายละเอียด
(0489)  ไทย ชาย 26 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 2021-06-24 รายละเอียด
(0488)  ไทย หญิง 20 (ปี) ท่าช้าง เมืองนครนายก 2021-06-23 รายละเอียด
(0487)  ไทย หญิง 58 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 2021-06-24 รายละเอียด
(0486)  ไทย หญิง 7 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 2021-06-24 รายละเอียด
(0485)  ไทย หญิง 39 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 2021-06-24 รายละเอียด
(0484)  ไทย หญิง 21 (ปี) พระอาจารย์ องครักษ์ 2021-06-23 รายละเอียด
(0483)  ไทย ชาย 2 (ปี) พระอาจารย์ องครักษ์ 2021-06-23 รายละเอียด
(0482)  ไทย ชาย 12 (ปี) บางปลากด องครักษ์ 2021-06-24 รายละเอียด
(0481)  ไทย หญิง 34 (ปี) คลองใหญ่ องครักษ์ 2021-06-24 รายละเอียด
(0480)  ไทย ชาย 27 (ปี) คลองใหญ่ องครักษ์ 2021-06-24 รายละเอียด
(0479)  ไทย ชาย 44 (ปี) พระอาจารย์ องครักษ์ 2021-06-24 รายละเอียด
(0478)  ไทย หญิง 59 (ปี) ทรายมูล องครักษ์ 2021-06-24 รายละเอียด
(0477)  ไทย หญิง 57 (ปี) ทรายมูล องครักษ์ 2021-06-24 รายละเอียด
(0476)  ไทย หญิง 36 (ปี) ดอนยอ เมืองนครนายก 2021-06-23 รายละเอียด
(0475)  ไทย ชาย 4 (ปี) ศรีจุฬา เมืองนครนายก 2021-06-24 รายละเอียด
(0474)  ไทย หญิง 18 (ปี) เขาเพิ่ม บ้านนา 2021-06-23 รายละเอียด
(0473)  ไทย ชาย 42 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-06-24 รายละเอียด
(0472)  ไทย ชาย 30 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-06-24 รายละเอียด
(0471)  ไทย ชาย 50 (ปี) นครนายก เมืองนครนายก 2021-06-22 รายละเอียด
(0470)  ไทย ชาย 17 (ปี) บึงสนั่น ธัญบุรี 2021-06-23 รายละเอียด
(0469)  ไทย หญิง 46 (ปี) ลำลูกกา ลำลูกกา 2021-06-23 รายละเอียด
(0468)  ไทย หญิง 49 (ปี) แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา 2021-06-23 รายละเอียด
(0467)  ไทย ชาย 67 (ปี) พิกุลออก บ้านนา 2021-06-23 รายละเอียด
(0466)  ไทย หญิง 40 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-06-22 รายละเอียด
(0465)  ไทย ชาย 32 (ปี) คลองใหญ่ องครักษ์ 2021-06-23 รายละเอียด
(0464)  ไทย หญิง 29 (ปี) คลองใหญ่ องครักษ์ 2021-06-23 รายละเอียด
(0463)  ไทย หญิง 55 (ปี) คลองใหญ่ องครักษ์ 2021-06-23 รายละเอียด
(0462)  ไทย หญิง 68 (ปี) คลองใหญ่ องครักษ์ 2021-06-23 รายละเอียด
(0461)  ไทย หญิง 43 (ปี) บึงสนั่น ธัญบุรี 2021-06-22 รายละเอียด
(0460)  กัมพูชา หญิง 29 (ปี) ลำลูกกา ลำลูกกา 2021-06-21 รายละเอียด
(0459)  ไทย ชาย 58 (ปี) ลำลูกกา ลำลูกกา 2021-06-22 รายละเอียด
(0458)  ไทย ชาย 50 (ปี) แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา 2021-06-21 รายละเอียด
(0457)  ไทย ชาย 58 (ปี) บ้านใหญ่ เมืองนครนายก 2021-06-21 รายละเอียด
(0456)  ไทย ชาย 68 (ปี) เขาพระ เมืองนครนายก 2021-06-21 รายละเอียด
(0455)  ไทย หญิง 41 (ปี) ศีรษะกระบือ บ้านนา 2021-06-22 รายละเอียด
(0454)  ไทย หญิง 4 (ปี) พระอาจารย์ องครักษ์ 2021-06-21 รายละเอียด
(0453)  ไทย หญิง 81 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-06-21 รายละเอียด
(0452)  ไทย หญิง 18 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-22 รายละเอียด
(0451)  ไทย หญิง 34 (ปี) ลำผักกูด ธัญบุรี 2021-06-21 รายละเอียด
(0450)  ไทย หญิง 29 (ปี) บึงคำพร้อย ธัญบุรี 2021-06-20 รายละเอียด
(0449)  ไทย หญิง 4 (ปี) บึงสนั่น ธัญบุรี 2021-06-20 รายละเอียด
(0448)  ไทย หญิง 31 (ปี) บึงสนั่น ธัญบุรี 2021-06-20 รายละเอียด
(0447)  ไทย ชาย 50 (ปี) พระอาจารย์ องครักษ์ 2021-06-20 รายละเอียด
(0446)  ไทย ชาย 29 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 2021-06-18 รายละเอียด
(0445)  ไทย ชาย 49 (ปี) บึงคำพร้อย ธัญบุรี 2021-06-19 รายละเอียด
(0444)  ไทย หญิง 53 (ปี) รังสิต ธัญบุรี 2021-06-19 รายละเอียด
(0443)  ไทย ชาย 44 (ปี) บึงสนั่น ธัญบุรี 2021-06-19 รายละเอียด
(0442)  ไทย ชาย 42 (ปี) บึงสนั่น ธัญบุรี 2021-06-19 รายละเอียด
(0441)  ไทย ชาย 57 (ปี) บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี 2021-06-19 รายละเอียด
(0440)  ลาว ชาย 43 (ปี) เขตราชเทวี 2021-06-17 รายละเอียด
(0439)  ไทย ชาย 7 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-19 รายละเอียด
(0438)  ไทย หญิง 3 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-06-19 รายละเอียด
(0437)  ไทย หญิง 5 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-06-19 รายละเอียด
(0436)  ไทย ชาย 59 (ปี) บึงคำพร้อย ลำลูกกา 2021-06-17 รายละเอียด
(0435)  ไทย หญิง 24 (ปี) บึงคำพร้อย ลำลูกกา 2021-06-18 รายละเอียด
(0434)  ไทย หญิง 33 (ปี) ลำลูกกา ลำลูกกา 2021-06-18 รายละเอียด
(0433)  ไทย ชาย 41 (ปี) ลำผักกูด ธัญบุรี 2021-06-18 รายละเอียด
(0432)  ไทย หญิง 80 (ปี) พระอาจารย์ องครักษ์ 2021-06-18 รายละเอียด
(0431)  ไทย ชาย 17 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-06-18 รายละเอียด
(0430)  ไทย หญิง 77 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-06-17 รายละเอียด
(0429)  ไทย ชาย 42 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-06-18 รายละเอียด
(0428)  ไทย ชาย 55 (ปี) สาริกา เมืองนครนายก 2021-06-17 รายละเอียด
(0427)  ไทย ชาย 11 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-17 รายละเอียด
(0426)  ไทย ชาย 43 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-17 รายละเอียด
(0425)  ไทย หญิง 43 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-17 รายละเอียด
(0424)  ไทย หญิง 32 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-17 รายละเอียด
(0423)  ไทย ชาย 17 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-17 รายละเอียด
(0422)  ไทย ชาย 43 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-17 รายละเอียด
(0421)  ไทย ชาย 10 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-17 รายละเอียด
(0420)  ไทย ชาย 17 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-17 รายละเอียด
(0419)  ไทย ชาย 11 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-17 รายละเอียด
(0418)  ไทย ชาย 32 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-17 รายละเอียด
(0417)  ไทย ชาย 35 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-17 รายละเอียด
(0416)  ไทย หญิง 6 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-17 รายละเอียด
(0415)  ไทย หญิง 12 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-17 รายละเอียด
(0414)  ไทย ชาย 59 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-17 รายละเอียด
(0413)  ไทย หญิง 55 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-17 รายละเอียด
(0412)  ไทย หญิง 24 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-17 รายละเอียด
(0411)  ไทย ชาย 15 (ปี) บางสมบูรณ์ องครักษ์ 2021-06-17 รายละเอียด
(0410)  ไทย หญิง 25 (ปี) บางปลากด องครักษ์ 2021-06-17 รายละเอียด
(0409)  ไทย ชาย 21 (ปี) บางปลากด องครักษ์ 2021-06-17 รายละเอียด
(0408)  ไทย หญิง 44 (ปี) บางปลากด องครักษ์ 2021-06-17 รายละเอียด
(0407)  ไทย ชาย 58 (ปี) บางลูกเสือ องครักษ์ 2021-06-16 รายละเอียด
(0406)  ไทย หญิง 12 (ปี) เขาพระ เมืองนครนายก 2021-06-16 รายละเอียด
(0405)  ไทย หญิง 35 (ปี) ลำผักกูด ธัญบุรี 2021-06-16 รายละเอียด
(0404)  กัมพูชา หญิง 26 (ปี) บึงคำพร้อย ลำลูกกา 2021-06-16 รายละเอียด
(0403)  ไทย หญิง 32 (ปี) แขวงบางแค เขตบางแค 2021-06-15 รายละเอียด
(0402)  ไทย ชาย 59 (ปี) โพธิ์แทน องครักษ์ 2021-06-15 รายละเอียด
(0401)  ไทย ชาย 42 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-06-16 รายละเอียด
(0400)  ไทย ชาย 24 (ปี) พระอาจารย์ องครักษ์ 2021-06-16 รายละเอียด
(0399)  ไทย หญิง 14 (ปี) บ้านนา บ้านนา 2021-06-16 รายละเอียด
(0398)  ไทย หญิง 15 (ปี) บ้านนา บ้านนา 2021-06-16 รายละเอียด
(0397)  ไทย หญิง 12 (ปี) บ้านนา บ้านนา 2021-06-16 รายละเอียด
(0396)  ไทย หญิง 15 (ปี) บ้านนา บ้านนา 2021-06-16 รายละเอียด
(0395)  ไทย หญิง 15 (ปี) บ้านนา บ้านนา 2021-06-16 รายละเอียด
(0394)  ไทย หญิง 12 (ปี) บ้านนา บ้านนา 2021-06-16 รายละเอียด
(0393)  ไทย หญิง 16 (ปี) บ้านนา บ้านนา 2021-06-16 รายละเอียด
(0392)  ไทย ชาย 5 (ปี) สาริกา เมืองนครนายก 2021-06-15 รายละเอียด
(0391)  ไทย ชาย 29 (ปี) เขาพระ เมืองนครนายก 2021-06-14 รายละเอียด
(0390)  ไทย หญิง 50 (ปี) สาริกา เมืองนครนายก 2021-06-14 รายละเอียด
(0389)  ไทย ชาย 34 (ปี) ศรีกะอาง บ้านนา 2021-06-14 รายละเอียด
(0388)  ไทย หญิง 23 (ปี) พระอาจารย์ องครักษ์ 2021-06-15 รายละเอียด
(0387)  ไทย หญิง 39 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-15 รายละเอียด
(0386)  ไทย หญิง 35 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-15 รายละเอียด
(0385)  ไทย หญิง 7 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-15 รายละเอียด
(0384)  ไทย หญิง 11 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-15 รายละเอียด
(0383)  ไทย หญิง 15 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-15 รายละเอียด
(0382)  ไทย ชาย 60 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-15 รายละเอียด
(0381)  ไทย ชาย 12 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-12 รายละเอียด
(0380)  ไทย ชาย 9 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-12 รายละเอียด
(0379)  ไทย ชาย 78 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-13 รายละเอียด
(0378)  ไทย หญิง 35 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-14 รายละเอียด
(0377)  ไทย ชาย 12 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-13 รายละเอียด
(0376)  ไทย หญิง 54 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-13 รายละเอียด
(0375)  ไทย หญิง 19 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-06-14 รายละเอียด
(0374)  ไทย หญิง 6 (ปี) เขาพระ เมืองนครนายก 2021-06-13 รายละเอียด
(0373)  ไทย หญิง 64 (ปี) สาริกา เมืองนครนายก 2021-06-13 รายละเอียด
(0372)  ไทย ชาย 74 (ปี) สาริกา เมืองนครนายก 2021-06-13 รายละเอียด
(0371)  ไทย หญิง 42 (ปี) บึงคอไห ลำลูกกา 2021-06-14 รายละเอียด
(0370)  ไทย หญิง 57 (ปี) บึงคอไห ลำลูกกา 2021-06-14 รายละเอียด
(0369)  ไทย ชาย 57 (ปี) บึงคอไห ลำลูกกา 2021-06-14 รายละเอียด
(0368)  กัมพูชา หญิง 24 (ปี) บึงคำพร้อย ลำลูกกา 2021-06-12 รายละเอียด
(0367)  กัมพูชา หญิง 39 (ปี) บึงคำพร้อย ลำลูกกา 2021-06-12 รายละเอียด
(0366)  กัมพูชา ชาย 0.10 (ปี) บึงคำพร้อย ลำลูกกา 2021-06-12 รายละเอียด
(0365)  ไทย หญิง 28 (ปี) บึงคอไห ลำลูกกา 2021-06-13 รายละเอียด
(0364)  ไทย ชาย 48 (ปี) บึงคอไห ลำลูกกา 2021-06-13 รายละเอียด
(0363)  ไทย หญิง 42 (ปี) ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว 2021-06-13 รายละเอียด
(0362)  ไทย ชาย 19 (ปี) บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี 2021-06-12 รายละเอียด
(0361)  ไทย หญิง 13 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-06-13 รายละเอียด
(0360)  ไทย ชาย 14 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-06-13 รายละเอียด
(0359)  ไทย ชาย 69 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-06-13 รายละเอียด
(0358)  ไทย หญิง 70 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-06-13 รายละเอียด
(0357)  ไทย หญิง 88 (ปี) สาริกา เมืองนครนายก 2021-06-12 รายละเอียด
(0356)  ไทย หญิง 51 (ปี) รังสิต ธัญบุรี 2021-06-11 รายละเอียด
(0355)  ไทย ชาย 48 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-12 รายละเอียด
(0354)  ไทย หญิง 53 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-12 รายละเอียด
(0353)  ไทย หญิง 10 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-06-12 รายละเอียด
(0352)  ไทย หญิง 75 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-06-12 รายละเอียด
(0351)  ไทย หญิง 23 (ปี) บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี 2021-06-12 รายละเอียด
(0350)  ไทย หญิง 72 (ปี) บึงคอไห ลำลูกกา 2021-06-11 รายละเอียด
(0349)  ไทย ชาย 46 (ปี) เขาพระ เมืองนครนายก 2021-06-11 รายละเอียด
(0348)  ไทย หญิง 45 (ปี) ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว 2021-06-10 รายละเอียด
(0347)  ไทย ชาย 49 (ปี) ลำผักกูด ธัญบุรี 2021-06-10 รายละเอียด
(0346)  ไทย ชาย 19 (ปี) บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี 2021-06-11 รายละเอียด
(0345)  ไทย หญิง 52 (ปี) รังสิต ธัญบุรี 2021-06-10 รายละเอียด
(0344)  ไทย หญิง 13 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-11 รายละเอียด
(0343)  ไทย ชาย 13 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-11 รายละเอียด
(0342)  ไทย หญิง 51 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-11 รายละเอียด
(0341)  ไทย หญิง 52 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-11 รายละเอียด
(0340)  ไทย ชาย 28 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-11 รายละเอียด
(0339)  ไทย หญิง 23 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-06-11 รายละเอียด
(0338)  ไทย ชาย 17 (ปี) เขาพระ เมืองนครนายก 2021-06-10 รายละเอียด
(0337)  ไทย หญิง 58 (ปี) เขาพระ เมืองนครนายก 2021-06-10 รายละเอียด
(0336)  ไทย หญิง 12 (ปี) สาริกา เมืองนครนายก 2021-06-10 รายละเอียด
(0335)  ไทย หญิง 55 (ปี) สาริกา เมืองนครนายก 2021-06-10 รายละเอียด
(0334)  ไทย ชาย 59 (ปี) บึงทองหลาง ลำลูกกา 2021-06-10 รายละเอียด
(0333)  ไทย หญิง 74 (ปี) เขาพระ เมืองนครนายก 2021-06-09 รายละเอียด
(0332)  ไทย หญิง 74 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-10 รายละเอียด
(0331)  ไทย หญิง 26 (ปี) บึงน้ำรักษ์ บางน้ำเปรี้ยว 2021-06-10 รายละเอียด
(0330)  ไทย หญิง 52 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-10 รายละเอียด
(0329)  ไทย หญิง 50 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-10 รายละเอียด
(0328)  ไทย ชาย 33 (ปี) ลำไทร ลำลูกกา 2021-06-09 รายละเอียด
(0327)  ไทย หญิง 50 (ปี) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 2021-06-08 รายละเอียด
(0326)  ไทย ชาย 63 (ปี) เขาพระ เมืองนครนายก 2021-06-08 รายละเอียด
(0325)  ไทย หญิง 30 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-08 รายละเอียด
(0324)  ไทย ชาย 16 (ปี) ชุมพล องครักษ์ 2021-06-09 รายละเอียด
(0323)  ไทย ชาย 57 (ปี) ชุมพล องครักษ์ 2021-06-09 รายละเอียด
(0322)  ไทย ชาย 1.7 (ปี) สาริกา เมืองนครนายก 2021-06-08 รายละเอียด
(0321)  ไทย ชาย 40 (ปี) สาริกา เมืองนครนายก 2021-06-08 รายละเอียด
(0320)  ไทย หญิง 56 (ปี) บ้านพริก บ้านนา 2021-06-09 รายละเอียด
(0319)  ไทย ชาย 47 (ปี) บ้านพริก บ้านนา 2021-06-08 รายละเอียด
(0318)  ไทย ชาย 19 (ปี) บ้านพริก บ้านนา 2021-06-08 รายละเอียด
(0317)  ไทย หญิง 19 (ปี) บ้านพริก บ้านนา 2021-06-08 รายละเอียด
(0316)  ไทย ชาย 8 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-06-08 รายละเอียด
(0315)  ไทย ชาย 4 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-06-08 รายละเอียด
(0314)  ไทย หญิง 35 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 2021-06-07 รายละเอียด
(0313)  ไทย หญิง 64 (ปี) บ้านพริก บ้านนา 2021-06-07 รายละเอียด
(0312)  ไทย ชาย 43 (ปี) โคกแย้ หนองแค 2021-06-06 รายละเอียด
(0311)  พม่า ชาย 34 (ปี) ลำลูกกา ลำลูกกา 2021-06-07 รายละเอียด
(0310)  ไทย ชาย 37 (ปี) บ้านพริก บ้านนา 2021-06-07 รายละเอียด
(0309)  ไทย หญิง 16 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-06 รายละเอียด
(0308)  ไทย ชาย 1 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-06 รายละเอียด
(0307)  ไทย หญิง 72 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-06 รายละเอียด
(0306)  ไทย ชาย 7 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-06 รายละเอียด
(0305)  ไทย หญิง 17 (ปี) บางปลากด องครักษ์ 2021-06-05 รายละเอียด
(0304)  ไทย หญิง 49 (ปี) องครักษ์ องครักษ์ 2021-06-06 รายละเอียด
(0303)  ไทย ชาย 13 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-06-06 รายละเอียด
(0302)  ไทย หญิง 12 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-06-06 รายละเอียด
(0301)  ไทย ชาย 75 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-06-06 รายละเอียด
(0300)  ไทย หญิง 29 (ปี) ท่าช้าง เมืองนครนายก 2021-06-05 รายละเอียด
(0299)  ไทย หญิง 43 (ปี) เขาพระ เมืองนครนายก 2021-06-04 รายละเอียด
(0298)  ไทย หญิง 42 (ปี) สาริกา เมืองนครนายก 2021-06-04 รายละเอียด
(0297)  ไทย ชาย 33 (ปี) ชุมพล องครักษ์ 2021-06-05 รายละเอียด
(0296)  ไทย หญิง 52 (ปี) ชุมพล องครักษ์ 2021-06-04 รายละเอียด
(0295)  ไทย ชาย 37 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-06-05 รายละเอียด
(0294)  ไทย ชาย 12 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-06-05 รายละเอียด
(0293)  ไทย หญิง 22 (ปี) บ้านพริก บ้านนา 2021-06-04 รายละเอียด
(0292)  ไทย ชาย 38 (ปี) เกาะหวาย ปากพลี 2021-06-04 รายละเอียด
(0291)  ไทย ชาย 18 (ปี) องครักษ์ องครักษ์ 2021-06-04 รายละเอียด
(0290)  ไทย ชาย 62 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-06-04 รายละเอียด
(0289)  ไทย หญิง 57 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-06-04 รายละเอียด
(0288)  ไทย หญิง 39 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-04 รายละเอียด
(0287)  ไทย ชาย 72 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-06-04 รายละเอียด
(0286)  ไทย ชาย 61 (ปี) แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ 2021-06-04 รายละเอียด
(0285)  ไทย ชาย 29 (ปี) แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ 2021-06-04 รายละเอียด
(0284)  ไทย หญิง 6 (ปี) ลำลูกกา ลำลูกกา 2021-06-04 รายละเอียด
(0283)  ไทย หญิง 9 (ปี) ลำลูกกา ลำลูกกา 2021-06-04 รายละเอียด
(0282)  พม่า ชาย 26 (ปี) ลำลูกกา ลำลูกกา 2021-06-04 รายละเอียด
(0281)  พม่า หญิง 40 (ปี) ลำลูกกา ลำลูกกา 2021-06-04 รายละเอียด
(0280)  พม่า ชาย 43 (ปี) ลำลูกกา ลำลูกกา 2021-06-04 รายละเอียด
(0279)  ไทย ชาย 39 (ปี) ศรีกะอาง บ้านนา 2021-06-03 รายละเอียด
(0278)  ไทย หญิง 71 (ปี) บางปลากด องครักษ์ 2021-06-03 รายละเอียด
(0277)  ไทย ชาย 55 (ปี) ดงละคร เมืองนครนายก 2021-06-02 รายละเอียด
(0276)  ไทย ชาย 75 (ปี) เขาพระ เมืองนครนายก 2021-06-02 รายละเอียด
(0275)  ไทย ชาย 31 (ปี) แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร 2021-06-02 รายละเอียด
(0274)  ไทย หญิง 13 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 2021-06-01 รายละเอียด
(0273)  ไทย หญิง 1 (ปี) บ้านพริก บ้านนา 2021-06-01 รายละเอียด
(0272)  ไทย หญิง 68 (ปี) บ้านพริก บ้านนา 2021-05-31 รายละเอียด
(0271)  ไทย ชาย 45 (ปี) เขาเพิ่ม บ้านนา 2021-06-01 รายละเอียด
(0270)  ไทย ชาย 11 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-06-01 รายละเอียด
(0269)  ไทย ชาย 15 (ปี) บางปลากด องครักษ์ 2021-06-01 รายละเอียด
(0268)  ไทย ชาย 46 (ปี) บางปลากด องครักษ์ 2021-06-01 รายละเอียด
(0267)  ไทย หญิง 42 (ปี) บางปลากด องครักษ์ 2021-05-31 รายละเอียด
(0266)  ไทย ชาย 12 (ปี) หนองแสง ปากพลี 2021-05-31 รายละเอียด
(0265)  ไทย หญิง 58 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 2021-06-01 รายละเอียด
(0264)  ไทย หญิง 7 (ปี) สาริกา เมืองนครนายก 2021-05-31 รายละเอียด
(0263)  ไทย หญิง 7 (ปี) ชุมพล องครักษ์ 2021-05-31 รายละเอียด
(0262)  ไทย หญิง 12 (ปี) ชุมพล องครักษ์ 2021-05-31 รายละเอียด
(0261)  ไทย ชาย 8 (ปี) องครักษ์ องครักษ์ 2021-05-30 รายละเอียด
(0260)  ไทย หญิง 49 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-05-31 รายละเอียด
(0259)  ไทย หญิง 37 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-05-30 รายละเอียด
(0258)  ไทย หญิง 45 (ปี) ศีรษะกระบือ องครักษ์ 2021-05-30 รายละเอียด
(0257)  ไทย ชาย 21 (ปี) องครักษ์ องครักษ์ 2021-05-30 รายละเอียด
(0256)  ไทย หญิง 20 (ปี) องครักษ์ องครักษ์ 2021-05-30 รายละเอียด
(0255)  ไทย หญิง 24 (ปี) องครักษ์ องครักษ์ 2021-05-30 รายละเอียด
(0254)  ไทย หญิง 53 (ปี) เขาเพิ่ม บ้านนา 2021-05-29 รายละเอียด
(0253)  ไทย หญิง 50 (ปี) บ้านนา บ้านนา 2021-05-29 รายละเอียด
(0252)  ไทย หญิง 48 (ปี) เขาเพิ่ม บ้านนา 2021-05-30 รายละเอียด
(0251)  ไทย หญิง 6 (ปี) เกาะหวาย ปากพลี 2021-05-29 รายละเอียด
(0250)  ไทย หญิง 40 (ปี) เกาะหวาย ปากพลี 2021-05-29 รายละเอียด
(0249)  ไทย ชาย 50 (ปี) องครักษ์ องครักษ์ 2021-05-29 รายละเอียด
(0248)  ไทย หญิง 56 (ปี) บึงทองหลาง ลำลูกกา 2021-05-29 รายละเอียด
(0247)  ไทย หญิง 59 (ปี) บ้านพริก บ้านนา 2021-05-29 รายละเอียด
(0246)  ไทย หญิง 49 (ปี) เขาเพิ่ม บ้านนา 2021-05-29 รายละเอียด
(0245)  ไทย หญิง 74 (ปี) บางอ้อ บ้านนา 2021-05-29 รายละเอียด
(0244)  ไทย หญิง 61 (ปี) เกาะหวาย ปากพลี 2021-05-28 รายละเอียด
(0243)  ไทย หญิง 45 (ปี) พระอาจารย์ องครักษ์ 2021-05-29 รายละเอียด
(0242)  ไทย ชาย 7 (ปี) พระอาจารย์ องครักษ์ 2021-05-29 รายละเอียด
(0241)  ไทย ชาย 39 (ปี) บ้านพริก บ้านนา 2021-05-27 รายละเอียด
(0240)  ไทย หญิง 30 (ปี) บางอ้อ บ้านนา 2021-05-27 รายละเอียด
(0239)  ไทย หญิง 32 (ปี) สาริกา เมืองนครนายก 2021-05-27 รายละเอียด
(0238)  ไทย หญิง 18 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 2021-05-27 รายละเอียด
(0237)  ไทย หญิง 2 (ปี) ศรีกระอาง บ้านนา 2021-05-26 รายละเอียด
(0236)  ไทย หญิง 60 (ปี) แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 2021-05-26 รายละเอียด
(0235)  ไทย หญิง 29 (ปี) ศรีกะอาง บ้านนา 2021-05-26 รายละเอียด
(0234)  ไทย หญิง 28 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 2021-05-25 รายละเอียด
(0233)  ไทย หญิง 50 (ปี) แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 2021-05-25 รายละเอียด
(0232)  ไทย ชาย 4 (ปี) ศรีกระอาง บ้านนา 2021-05-25 รายละเอียด
(0231)  ไทย หญิง 60 (ปี) บ้านนา บ้านนา 2021-05-23 รายละเอียด
(0230)  ไทย หญิง 55 (ปี) บ้านนา บ้านนา 2021-05-23 รายละเอียด
(0229)  ไทย หญิง 31 (ปี) บ้านนา บ้านนา 2021-05-23 รายละเอียด
(0228)  ไทย หญิง 31 (ปี) ศรีกระอาง บ้านนา 2021-05-24 รายละเอียด
(0227)  ไทย หญิง 27 (ปี) พระอาจารย์ องครักษ์ 2021-05-24 รายละเอียด
(0226)  ไทย หญิง 61 (ปี) บ้านนา บ้านนา 2021-05-22 รายละเอียด
(0225)  ไทย ชาย 70 (ปี) สำโรงเหนือ เมือง 2021-05-21 รายละเอียด
(0224)  ไทย ชาย 43 (ปี) อาษา บ้านนา 2021-05-22 รายละเอียด
(0223)  ไทย หญิง 34 (ปี) ศรีกระอาง บ้านนา 2021-05-22 รายละเอียด
(0222)  ไทย ชาย 14 (ปี) ศรีกระอาง บ้านนา 2021-05-22 รายละเอียด
(0221)  ไทย ชาย 21 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 2021-05-21 รายละเอียด
(0220)  ไทย ชาย 30 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 2021-05-21 รายละเอียด
(0219)  ไทย หญิง 16 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 2021-05-21 รายละเอียด
(0218)  ไทย หญิง 23 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 2021-05-21 รายละเอียด
(0217)  ไทย หญิง 51 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 2021-05-21 รายละเอียด
(0216)  ไทย ชาย 52 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 2021-05-20 รายละเอียด
(0215)  ไทย ชาย 26 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 2021-05-22 รายละเอียด
(0214)  ไทย หญิง 47 (ปี) พระอาจารย์ องครักษ์ 2021-05-22 รายละเอียด
(0213)  ไทย หญิง 55 (ปี) พระอาจารย์ องครักษ์ 2021-05-22 รายละเอียด
(0212)  ไทย ชาย 38 (ปี) พระอาจารย์ องครักษ์ 2021-05-22 รายละเอียด
(0211)  ไทย ชาย 20 (ปี) บางปลากด องครักษ์ 2021-05-22 รายละเอียด
(0210)  ไทย หญิง 44 (ปี) ศรีกระอาง บ้านนา 2021-05-21 รายละเอียด
(0209)  ไทย หญิง 67 (ปี) พระอาจารย์ องครักษ์ 2021-05-21 รายละเอียด
(0208)  ไทย หญิง 38 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 2021-05-21 รายละเอียด
(0207)  ไทย ชาย 34 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 2021-05-21 รายละเอียด
(0206)  ไทย ชาย 54 (ปี) สาริกา เมืองนครนายก 2021-05-20 รายละเอียด
(0205)  ไทย หญิง 48 (ปี) สาริกา เมืองนครนายก 2021-05-20 รายละเอียด
(0204)  ไทย ชาย 19 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-05-21 รายละเอียด
(0203)  ไทย ชาย 23 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 2021-05-20 รายละเอียด
(0202)  ไทย หญิง 48 (ปี) ศรีกระอาง บ้านนา 2021-05-20 รายละเอียด
(0201)  ไทย ชาย 55 (ปี) เกาะโพธิ์ ปากพลี 2021-05-19 รายละเอียด
(0200)  ไทย หญิง 49 (ปี) เขาเพิ่ม บ้านนา 2021-05-20 รายละเอียด
(0199)  ไทย หญิง 38 (ปี) พระอาจารย์ องครักษ์ 2021-05-20 รายละเอียด
(0198)  ไทย ชาย 32 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 2021-05-19 รายละเอียด
(0197)  ไทย หญิง 19 (ปี) หนองหมู วิหารแดง 2021-05-19 รายละเอียด
(0196)  ไทย หญิง 70 (ปี) บึงคอไห ธัญบุรี 2021-05-18 รายละเอียด
(0195)  ไทย หญิง 4 (ปี) รังสิต ธัญบุรี 2021-05-17 รายละเอียด
(0194)  ไทย หญิง 11 (ปี) อาษา บ้านนา 2021-05-17 รายละเอียด
(0193)  ไทย ชาย 36 (ปี) อาษา บ้านนา 2021-05-17 รายละเอียด
(0192)  ไทย ชาย 34 (ปี) ศรีกระอาง บ้านนา 2021-05-13 รายละเอียด
(0191)  ไทย หญิง 5 (ปี) ศรีกระอาง บ้านนา 2021-05-18 รายละเอียด
(0190)  ไทย หญิง 14 (ปี) ศรีกระอาง บ้านนา 2021-05-18 รายละเอียด
(0189)  ไทย ชาย 25 (ปี) คลองหก คลองหลวง 2021-05-16 รายละเอียด
(0188)  ไทย หญิง 27 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-05-17 รายละเอียด
(0187)  ไทย หญิง 87 (ปี) ลำผักกูด ธัญบุรี 2021-05-16 รายละเอียด
(0186)  ไทย หญิง 42 (ปี) ชุมพล องครักษ์ 2021-05-15 รายละเอียด
(0185)  ไทย หญิง 63 (ปี) รังสิต ธัญบุรี 2021-05-14 รายละเอียด
(0184)  ไทย หญิง 33 (ปี) อาษา บ้านนา 2021-05-14 รายละเอียด
(0183)  ไทย หญิง 56 (ปี) เขาเพิ่ม บ้านนา 2021-05-12 รายละเอียด
(0182)  ไทย หญิง 44 (ปี) เขาเพิ่ม บ้านนา 2021-05-15 รายละเอียด
(0181)  กัมพูชา ชาย 34 (ปี) ศรีกระอาง บ้านนา 2021-05-15 รายละเอียด
(0180)  ไทย หญิง 59 (ปี) เนินหอม เมืองปราจีนบุรี 2021-05-14 รายละเอียด
(0179)  ไทย ชาย 39 (ปี) พระอาจารย์ องครักษ์ 2021-05-13 รายละเอียด
(0178)  ไทย ชาย 60 (ปี) เนินหอม เมืองปราจีนบุรี 2021-05-13 รายละเอียด
(0177)  ไทย ชาย 27 (ปี) อาษา บ้านนา 2021-05-14 รายละเอียด
(0176)  ไทย หญิง 36 (ปี) ศรีกระอาง บ้านนา 2021-05-14 รายละเอียด
(0175)  ไทย หญิง 68 (ปี) เขาเพิ่ม บ้านนา 2021-05-14 รายละเอียด
(0174)  ไทย ชาย 58 (ปี) บึงสนั่น ธัญบุรี 2021-05-13 รายละเอียด
(0173)  ไทย หญิง 32 (ปี) ศรีกระอาง บ้านนา 2021-05-12 รายละเอียด
(0172)  ไทย หญิง 32 (ปี) ศรีกระอาง บ้านนา 2021-05-12 รายละเอียด
(0171)  ไทย หญิง 38 (ปี) นครนายก เมืองนครนายก 2021-05-13 รายละเอียด
(0170)  ไทย หญิง 55 (ปี) บึงสนั่น ธัญบุรี 2021-05-10 รายละเอียด
(0169)  ไทย หญิง 37 (ปี) เขาเพิ่ม บ้านนา 2021-05-12 รายละเอียด
(0168)  ไทย ชาย 35 (ปี) เขาเพิ่ม บ้านนา 2021-05-12 รายละเอียด
(0167)  ไทย ชาย 50 (ปี) บางปลากด องครักษ์ 2021-05-11 รายละเอียด
(0166)  ไทย หญิง 31 (ปี) บึงสนั่น ธัญบุรี 2021-05-11 รายละเอียด
(0165)  ไทย หญิง 17 (ปี) ท่าช้าง เมืองนครนายก 2021-05-10 รายละเอียด
(0164)  ไทย หญิง 43 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-05-11 รายละเอียด
(0163)  ไทย ชาย 42 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-05-11 รายละเอียด
(0162)  ไทย หญิง 80 (ปี) พระอาจารย์ องครักษ์ 2021-05-10 รายละเอียด
(0161)  ไทย ชาย 15 (ปี) คลองใหญ่ องครักษ์ 2021-05-10 รายละเอียด
(0160)  ไทย หญิง 36 (ปี) ศรีกระอาง บ้านนา 2021-05-10 รายละเอียด
(0159)  ไทย หญิง 2 (ปี) บางปลากด องครักษ์ 2021-05-10 รายละเอียด
(0158)  ไทย ชาย 60 (ปี) ลำผักกูด ธัญบุรี 2021-05-05 รายละเอียด
(0157)  ไทย ชาย 41 (ปี) ศาลายา พุทธมณฑล 2021-05-09 รายละเอียด
(0156)  ไทย ชาย 2.8 (ปี) พระอาจารย์ องครักษ์ 2021-05-08 รายละเอียด
(0155)  ไทย หญิง 55 (ปี) บางปลากด องครักษ์ 2021-05-09 รายละเอียด
(0154)  ไทย ชาย 38 (ปี) คลองใหญ่ องครักษ์ 2021-05-09 รายละเอียด
(0153)  ไทย หญิง 39 (ปี) ทรายมูล องครักษ์ 2021-05-09 รายละเอียด
(0152)  ไทย หญิง 32 (ปี) บางลูกเสือ องครักษ์ 2021-05-09 รายละเอียด
(0151)  ไทย หญิง 47 (ปี) บางปลากด องครักษ์ 2021-05-09 รายละเอียด
(0150)  ไทย ชาย 26 (ปี) ท่าช้าง เมืองนครนายก 2021-05-07 รายละเอียด
(0149)  ไทย ชาย 37 (ปี) ท่าช้าง เมืองนครนายก 2021-05-07 รายละเอียด
(0148)  ไทย หญิง 50 (ปี) บางปลากด องครักษ์ 2021-05-07 รายละเอียด
(0147)  ไทย หญิง 89 (ปี) พระอาจารย์ องครักษ์ 2021-05-07 รายละเอียด
(0146)  ไทย ชาย 23 (ปี) ดงละคร เมืองนครนายก 2021-05-06 รายละเอียด
(0145)  ไทย หญิง 53 (ปี) ลาดสวาย ลำลูกกา 2021-05-05 รายละเอียด
(0144)  ไทย หญิง 39 (ปี) สาริกา เมืองนครนายก 2021-05-04 รายละเอียด
(0143)  พม่า หญิง 35 (ปี) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 2021-04-26 รายละเอียด
(0142)  ไทย หญิง 10 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 2021-05-05 รายละเอียด
(0141)  ไทย หญิง 51 (ปี) ดงละคร เมืองนครนายก 2021-05-03 รายละเอียด
(0140)  ไทย หญิง 77 (ปี) นพรัตน์ หนองเสือ 2021-05-05 รายละเอียด
(0139)  ไทย ชาย 9 (ปี) บึงยี่โถ ธัญบุรี 2021-05-06 รายละเอียด
(0138)  ไทย หญิง ุ63 (ปี) บึงยี่โถ ธัญบุรี 2021-05-03 รายละเอียด
(0137)  ไทย ชาย 38 (ปี) สาริกา เมืองนครนายก 2021-05-03 รายละเอียด
(0136)  ไทย หญิง 43 (ปี) นพรัตน์ หนองเสือ 2021-05-04 รายละเอียด
(0135)  ไทย ชาย 3 (ปี) คลองใหญ่ องครักษ์ 2021-05-04 รายละเอียด
(0134)  ไทย ชาย 44 (ปี) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา 2021-05-04 รายละเอียด
(0133)  ไทย ชาย 64 (ปี) ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี 2021-05-04 รายละเอียด
(0132)  ไทย ชาย 38 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 2021-05-04 รายละเอียด
(0131)  ไทย ชาย 55 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 2021-05-04 รายละเอียด
(0130)  ไทย หญิง 49 (ปี) บึงน้ำรักษ์ บางน้ำเปรี้ยว 2021-05-03 รายละเอียด
(0129)  ไทย หญิง 37 (ปี) พระอาจารย์ องครักษ์ 2021-05-04 รายละเอียด
(0128)  ไทย หญิง 45 (ปี) พระอาจารย์ องครักษ์ 2021-05-04 รายละเอียด
(0127)  ไทย ชาย 7 (ปี) พระอาจารย์ องครักษ์ 2021-05-04 รายละเอียด
(0126)  ไทย หญิง 9 (ปี) พระอาจารย์ องครักษ์ 2021-05-04 รายละเอียด
(0125)  ไทย หญิง 33 (ปี) พระอาจารย์ องครักษ์ 2021-05-04 รายละเอียด
(0124)  ไทย ชาย 42 (ปี) พระอาจารย์ องครักษ์ 2021-05-04 รายละเอียด
(0123)  ไทย ชาย 50 (ปี) บ้านใหญ่ เมืองนครนายก 2021-05-03 รายละเอียด
(0122)  ไทย หญิง 12 (ปี) เขาเพิ่ม บ้านนา 2021-05-03 รายละเอียด
(0121)  ไทย หญิง 57 (ปี) บางปลากด องครักษ์ 2021-05-02 รายละเอียด
(0120)  ไทย ชาย 23 (ปี) องครักษ์ องครักษ์ 2021-05-01 รายละเอียด
(0119)  ไทย หญิง 1 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 2021-05-01 รายละเอียด
(0118)  ไทย หญิง 41 (ปี) บางปลากด องครักษ์ 2021-05-01 รายละเอียด
(0117)  ไทย หญิง 0.9 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 2021-04-24 รายละเอียด
(0116)  ไทย หญิง 25 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 2021-04-24 รายละเอียด
(0115)  ไทย หญิง 50 (ปี) ลำผักกูด ธัญบุรี 2021-04-28 รายละเอียด
(0114)  ไทย หญิง 78 (ปี) ลำลูกกา ธัญบุรี 2021-04-28 รายละเอียด
(0113)  ไทย ชาย 16 (ปี) ลำลูกกา ลำลูกกา 2021-04-28 รายละเอียด
(0112)  ไทย ชาย 76 (ปี) ลำผักกูด ธัญบุรี 2021-04-27 รายละเอียด
(0111)  ไทย หญิง 53 (ปี) ศรีกระอาง บ้านนา 2021-05-01 รายละเอียด
(0110)  ไทย หญิง 53 (ปี) ลำลูกกา ลำลูกกา 2021-04-27 รายละเอียด
(0109)  ไทย หญิง 22 (ปี) คลองหก คลองหลวง 2021-04-30 รายละเอียด
(0108)  ไทย หญิง 21 (ปี) คลองหก คลองหลวง 2021-04-30 รายละเอียด
(0107)  ไทย หญิง 21 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 2021-05-01 รายละเอียด
(0106)  ไทย ชาย ุ61 (ปี) บางปลากด องครักษ์ 2021-05-01 รายละเอียด
(0105)  ไทย หญิง 51 (ปี) สาริกา เมืองนครนายก 2021-04-29 รายละเอียด
(0104)  ไทย ชาย 57 (ปี) สาริกา เมืองนครนายก 2021-04-29 รายละเอียด
(0103)  ไทย หญิง 37 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 2021-04-29 รายละเอียด
(0102)  ไทย ชาย 44 (ปี) บ้านนา บ้านนา 2021-04-30 รายละเอียด
(0101)  ไทย ชาย 11 (ปี) คลองใหญ่ องครักษ์ 2021-05-01 รายละเอียด
(0100)  ไทย หญิง 40 (ปี) คลองใหญ่ องครักษ์ 2021-05-01 รายละเอียด
(0099)  ไทย หญิง 3 (ปี) ดอนยอ เมืองนครนายก 2021-04-28 รายละเอียด
(0098)  ไทย หญิง 26 (ปี) ดอนยอ เมืองนครนายก 2021-04-28 รายละเอียด
(0097)  ไทย หญิง 61 (ปี) สาริกา เมืองนครนายก 2021-04-29 รายละเอียด
(0096)  ไทย ชาย 38 (ปี) เขาเพิ่ม บ้านนา 2021-05-01 รายละเอียด
(0095)  ไทย หญิง 55 (ปี) ลำผักกูด ธัญบุรี 2021-04-29 รายละเอียด
(0094)  ไทย หญิง 23 (ปี) เขาพระ เมืองนครนายก 2021-04-28 รายละเอียด
(0093)  ไทย หญิง 41 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 2021-04-28 รายละเอียด
(0092)  ไทย หญิง 1.6 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 2021-04-28 รายละเอียด
(0091)  ไทย หญิง ุ63 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 2021-04-28 รายละเอียด
(0090)  ไทย ชาย 73 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 2021-04-27 รายละเอียด
(0089)  ไทย ชาย 45 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 2021-04-28 รายละเอียด
(0088)  ไทย หญิง 73 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 2021-04-27 รายละเอียด
(0087)  ไทย หญิง 51 (ปี) บ้านใหญ่ เมืองนครนายก 2021-04-27 รายละเอียด
(0086)  ไทย ชาย 22 (ปี) องครักษ์ องครักษ์ 2021-04-24 รายละเอียด
(0085)  ไทย ชาย 46 (ปี) พระอาจารย์ องครักษ์ 2021-04-27 รายละเอียด
(0084)  ไทย หญิง 29 (ปี) คลองใหญ่ องครักษ์ 2021-04-27 รายละเอียด
(0083)  ไทย ชาย 22 (ปี) องครักษ์ องครักษ์ 2021-04-25 รายละเอียด
(0082)  ไทย ชาย 22 (ปี) องครักษ์ องครักษ์ 2021-04-25 รายละเอียด
(0081)  ไทย ชาย 48 (ปี) บางปลากด องครักษ์ 2021-04-27 รายละเอียด
(0080)  ไทย ชาย 22 (ปี) องครักษ์ องครักษ์ 2021-04-24 รายละเอียด
(0079)  ไทย ชาย 22 (ปี) องครักษ์ องครักษ์ 2021-04-24 รายละเอียด
(0078)  ไทย ชาย 70 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-04-27 รายละเอียด
(0077)  ไทย ชาย 6 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-04-27 รายละเอียด
(0076)  ไทย หญิง 30 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-04-27 รายละเอียด
(0075)  ไทย ชาย 38 (ปี) บึงศาล องครักษ์ 2021-04-27 รายละเอียด
(0074)  ไทย หญิง 47 (ปี) เขาพระ เมืองนครนายก 2021-04-26 รายละเอียด
(0073)  ไทย หญิง 61 (ปี) คลองใหญ่ องครักษ์ 2021-04-23 รายละเอียด
(0072)  ไทย หญิง 54 (ปี) บ้านพร้าว บ้านนา 2021-04-26 รายละเอียด
(0071)  ไทย หญิง 69 (ปี) บ้านนา บ้านนา 2021-04-26 รายละเอียด
(0070)  ไทย หญิง 38 (ปี) บ้านนา บ้านนา 2021-04-26 รายละเอียด
(0069)  ไทย หญิง 83 (ปี) บางปลากด องครักษ์ 2021-04-26 รายละเอียด
(0068)  ไทย หญิง 58 (ปี) บ้านพร้าว บ้านนา 2021-04-25 รายละเอียด
(0067)  ไทย ชาย 54 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 2021-04-24 รายละเอียด
(0066)  ไทย ชาย 26 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 2021-04-24 รายละเอียด
(0065)  ไทย หญิง 23 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 2021-04-24 รายละเอียด
(0064)  ไทย ชาย 35 (ปี) คลองหก คลองหลวง 2021-04-25 รายละเอียด
(0063)  ไทย หญิง 90 (ปี) คลองใหญ่ องครักษ์ 2021-04-24 รายละเอียด
(0062)  ไทย หญิง 81 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 2021-04-25 รายละเอียด
(0061)  ไทย หญิง 51 (ปี) บ้านพร้าว บ้านนา 2021-04-24 รายละเอียด
(0060)  ไทย หญิง 32 (ปี) บ้านนา บ้านนา 2021-04-24 รายละเอียด
(0059)  ไทย ชาย 22 (ปี) องครักษ์ องครักษ์ 2021-04-23 รายละเอียด
(0058)  ไทย ชาย 8 (ปี) คลองใหญ่ องครักษ์ 2021-04-24 รายละเอียด
(0057)  ไทย ชาย 0.9 (ปี) คลองใหญ่ องครักษ์ 2021-04-23 รายละเอียด
(0056)  ไทย ชาย 31 (ปี) คลองใหญ่ องครักษ์ 2021-04-24 รายละเอียด
(0055)  ไทย หญิง 22 (ปี) ทรายมูล องครักษ์ 2021-04-23 รายละเอียด
(0054)  พม่า ชาย 35 (ปี) บ้านใหญ่ เมืองนครนายก 2021-04-23 รายละเอียด
(0053)  ไทย หญิง 33 (ปี) ป่าขะ บ้านนา 2021-04-22 รายละเอียด
(0052)  ไทย หญิง 48 (ปี) คลองใหญ่ องครักษ์ 2021-04-22 รายละเอียด
(0051)  ไทย หญิง 27 (ปี) คลองใหญ่ องครักษ์ 2021-04-22 รายละเอียด
(0050)  ไทย ชาย 64 (ปี) สาริกา เมืองนครนายก 2021-04-22 รายละเอียด
(0049)  ไทย หญิง 38 (ปี) สาริกา เมืองนครนายก 2021-04-22 รายละเอียด
(0048)  ไทย หญิง 38 (ปี) บึงคอไห ลำลูกกา 2021-04-20 รายละเอียด
(0047)  ไทย ชาย 23 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 2021-04-20 รายละเอียด
(0046)  ไทย หญิง 72 (ปี) นครนายก เมืองนครนายก 2021-04-20 รายละเอียด
(0045)  ไทย ชาย 43 (ปี) สาริกา เมืองนครนายก 2021-04-20 รายละเอียด
(0044)  ไทย ชาย 51 (ปี) บ้านใหญ่ เมืองนครนายก 2021-04-20 รายละเอียด
(0043)  ไทย หญิง 60 (ปี) บางอ้อ บ้านนา 2021-04-20 รายละเอียด
(0042)  ไทย หญิง 5 (ปี) บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี 2021-04-20 รายละเอียด
(0041)  ไทย หญิง 45 (ปี) บึงยี่โถ ธัญบุรี 2021-04-20 รายละเอียด
(0040)  ไทย หญิง 60 (ปี) คลองใหญ่ องครักษ์ 2021-04-20 รายละเอียด
(0039)  ไทย ชาย 69 (ปี) คลองใหญ่ องครักษ์ 2021-04-20 รายละเอียด
(0038)  ไทย หญิง 31 (ปี) บางพลีใหญ่ บางพลี 2021-04-20 รายละเอียด
(0037)  ไทย หญิง 42 (ปี) บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี 2021-04-20 รายละเอียด
(0036)  ไทย หญิง 42 (ปี) ลำลูกกา ลำลูกกา 2021-04-19 รายละเอียด
(0035)  ไทย หญิง 87 (ปี) บางปลากด องครักษ์ 2021-04-18 รายละเอียด
(0034)  ไทย หญิง 51 (ปี) บางปลากด องครักษ์ 2021-04-19 รายละเอียด
(0033)  ไทย หญิง 60 (ปี) บึงยี่โถ ธัญบุรี 2021-04-18 รายละเอียด
(0032)  ไทย หญิง 22 (ปี) บางอ้อ บ้านนา 2021-04-18 รายละเอียด
(0031)  ไทย หญิง 11 (ปี) คลองใหญ่ องครักษ์ 2021-04-17 รายละเอียด
(0030)  ไทย ชาย 48 (ปี) คลองใหญ่ องครักษ์ 2021-04-17 รายละเอียด
(0029)  ไทย หญิง 46 (ปี) บางปลากด องครักษ์ 2021-04-18 รายละเอียด
(0028)  ไทย ชาย 28 (ปี) บางปลากด องครักษ์ 2021-04-18 รายละเอียด
(0027)  ไทย ชาย 47 (ปี) ป่าขะ บ้านนา 2021-04-18 รายละเอียด
(0026)  ไทย หญิง 21 (ปี) พรหมณี เมืองนครนายก 2021-04-18 รายละเอียด
(0025)  ไทย หญิง 18 (ปี) บ้านใหญ่ เมืองนครนายก 2021-04-18 รายละเอียด
(0024)  ไทย ชาย 51 (ปี) โคกกรวด ปากพลี 2021-04-18 รายละเอียด
(0023)  ไทย ชาย 21 (ปี) โคกกรวด ปากพลี 2021-04-18 รายละเอียด
(0022)  ไทย ชาย 16 (ปี) โคกกรวด ปากพลี 2021-04-18 รายละเอียด
(0021)  ไทย หญิง 52 (ปี) โคกกรวด ปากพลี 2021-04-18 รายละเอียด
(0020)  ไทย หญิง 19 (ปี) ศรีนาวา เมืองนครนายก 2021-04-17 รายละเอียด
(0019)  ไทย หญิง 63 (ปี) เกาะโพธิ์ ปากพลี 2021-04-18 รายละเอียด
(0018)  ไทย หญิง 35 (ปี) เกาะโพธิ์ ปากพลี 2021-04-18 รายละเอียด
(0017)  ไทย หญิง 57 (ปี) เกาะโพธิ์ ปากพลี 2021-04-18 รายละเอียด
(0016)  ไทย หญิง 20 (ปี) นครนายก เมืองนครนายก 2021-04-17 รายละเอียด
(0015)  ไทย หญิง 20 (ปี) ท่าทราย เมืองนครนายก 2021-04-17 รายละเอียด
(0014)  ไทย หญิง 21 (ปี) บ้านใหญ่ เมืองนครนายก 2021-04-17 รายละเอียด
(0013)  ไทย หญิง 20 (ปี) เกาะโพธิ์ ปากพลี 2021-04-17 รายละเอียด
(0012)  ไทย ชาย 20 (ปี) เมืองนครนายก 2021-04-16 รายละเอียด
(0011)  ไทย ชาย 25 (ปี) คลองใหญ่ องครักษ์ 2021-04-16 รายละเอียด
(0010)  ไทย ชาย 24 (ปี) บางปลากด องครักษ์ 2021-04-16 รายละเอียด
(0009)  ไทย หญิง 26 (ปี) ศรีกระอาง บ้านนา 2021-04-14 รายละเอียด
(0008)  ไทย ชาย 27 (ปี) โคกสว่าง เมือง 2021-04-12 รายละเอียด
(00070)  ไทย หญิง 38 (ปี) บ้านนา บ้านนา 2021-04-26 รายละเอียด
(0007)  ไทย หญิง 25 (ปี) พิกุลออก บ้านนา 2021-04-12 รายละเอียด
(0006)  ไทย ชาย 5 (ปี) นครนายก เมืองนครนายก 2021-04-09 รายละเอียด
(0005)  ไทย ชาย 31 (ปี) บ้านนา บ้านนา 2021-04-09 รายละเอียด
(0004)  ไทย หญิง 40 (ปี) นครนายก เมืองนครนายก 2021-04-09 รายละเอียด
(0003)  ไทย ชาย 70 (ปี) บึงสนั่น ธัญบุรี 2021-04-08 รายละเอียด
(0002)  ไทย ชาย 62 (ปี) บึงสนั่น ธัญบุรี 2021-04-08 รายละเอียด
(0001)  ไทย หญิง 26 (ปี) คลองใหญ่ องครักษ์ 2021-04-07 รายละเอียด
()  (ปี) 0000-00-00 รายละเอียด
               


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
90 หมู่ 7 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก 26000โทร.037-386388 - 90 โทรสาร 037-386392

by นายจิรยุทธ  พวงพยอม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ